Vårdinformation

Specialkunskap är betydelsefull när man vårdar patienter med fibromyalgi (FM) och/eller myalgisk encefalomyelit (ME). Egentligen borde varje större sjukhus, eller åtminstone varje universitetssjukhus, ha en speciell mottagning för dessa patienter.

Sjukvården vid Gottfriesmottagningen har bedrivits i avtal med Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen under åren 1998-2016.  Från januari 2017 drivs dock verksamheten i privat regi.

Undersökningar/tjänster inkluderar: Nybesök med läkare 90 min, återbesök 45 min, telefonuppföljning/rådgivning, recept, intyg, lab, sjuksköterska.

Patienten kan söka till Gottfriesmottagningen med egenremiss. Patienterna fyller då själva i en remisshandling som sänds till Gottfriesmottagningen.

Patienter som söker mottagningen kan tillfrågas om de vill delta i forskning.

 

Uppdatering av nuläget av Professor Gottfries  2017-08-29

Den 8/10 2015 fick Gottfries Clinic (GC) ett justerat protokoll från ett sammanträde som ägt rum med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30/9 2015. Av protokollet framgick att avtalet mellan GC och nämnden skall avslutas den 30/11 2016 utan att utnyttja förlängningsklausul. Anledningen till uppsägning av avtalet anges vara det ärende som IVO handlagt, i vilket behandling med höga doser vitamin B12 diskuteras. Uppgiften om att förlängningsklausulen inte skall gälla kommer endast tio månader efter att det då pågående avtalet trätt i kraft och var helt överraskande för GC. Enligt vår egen uppfattning hade det pågående avtalet fungerat utmärkt.

Sjukvårdsnämndens beslöt vidare att i fortsättningen skall sjukdomarna Myalgisk Encefalomyelit (ME) och Fibromyalgi (FM) föras till gruppen Medicinskt Oförklarade Symptom (MOS).

Under 2016 genomfördes Västra Götalands Regionen (VGR) en upphandling avseende diagnostisering och behandling av FM, långvarig icke malign smärta och ME. GC lämnade in anbud och tilldelades upphandlingen. Det avtal med GC som VGR tillhandahöll angående upphandlingen, speglade enlig GC inte innehållet i upphandlingen. Bl.a. innebar avtalet att fyra av de fem läkare som arbetade vid GC inte längre kunde vara kvar vid GC. Klinikens grundare, professor C.G. Gottfries och med.dr Olof Zachrisson som båda arbetat i 18 år med sjukdomarna FM och ME uppfattades inte kvalificerade för tjänstgöring som läkare enligt avtalet.

GC begärde i december 2016 överprövning vid förvaltningsrätten av VGR:s beslut i ärendet. Förvaltningsrätten avslog GC:s ansökan om överprövning. Ärendet överklagades till kammarrätten som inte ansåg tillräckliga skäl föreligga för att ta upp ärendet.

Ovanstående innebär att GC sedan den förste december 2016 står utan avtal med VGR. All mottagning blir helt privat, vilket innebär väsentligt högre kostnader för patienter som vill konsultera oss. Uppenbart är att vårt landsting inte längre är angelägen om våra tjänster. Det är överraskande eftersom vi hade 500 patienter som, före avtalets upphörande, stod i kö för att komma till oss. I Stockholm har landstinget gått motsatt väg, där har man byggt ut vården av patienter med ME.

Vi har inte kunnat få till stånd en diskussion med representanter för landstinget så vi är inte klara över vilka skäl som ligger till grund för landstinget inställning. Det har förts fram att vi är ovetenskapliga, men ingen utomstående har prövat den vetenskapliga kvaliteten i GC:s vård av patienter. Den forskning som bedrivs har accepterats för publicering i välrekommenderade medicinska tidskrifter med referee granskning.

En farmakologisk behandling av ME-patienter som diskuterats är behandling med vitamin B12 och folsyra. Vi har i vetenskapliga artiklar, debattinlägg i Läkartidningen, föreläsningar samt i remisser och brev till remitterande läkare klargjort vilken evidens som finns för denna behandling (se debattinlägg av Björn Regland Läkartidningen 11/7 2017). Behandlingen är enligt vår kliniska bedömning ofarlig, inte särskilt dyr, så påtaglig över tid (10-15 år) att den inte kan bedömas som placeboeffekt. Vid behandling av patienter med ME och FM har behandlingen en symtomatisk effekt mot mentala symptom (hjärndimma) som är för patienterna av mycket stort värde. För patienter med ME och FM finns för närvarande ingen framgångsrik farmakologisk behandling. Vi är medvetna om det motstånd som finns från primärvårdens i Göteborg sida mot såväl sjukdomsbegreppen ME och FM som behandlingen med vitaminerna B12 och folsyra. Vi är dock övertygade om att detta motstånd kommer att minska när den forskning som visar att sjukdomarna är fysiska, eventuellt betingade av autoimmuna störningar, blir mer känd. Redan nu finns så mycket evidens för vitaminbehandlingen att behandlingen, i samförstånd med patienten, kan genomföras utan etiska betänkligheter.

GC kommer att fortsätta med sin verksamhet under 2017-2018. Patienter med misstänkt eller diagnostiserad FM och ME, såväl nybesök som återbesök, är välkomna till vår klinik och kan via telefon få information om vilka kostnader som gäller.

Eftersom antalet patienter som söker oss kommer att minska kommer vi att ägna mer tid åt forskning. I samarbete med Arvid Carlsson Research AB pågår kliniska undersökningar av ett läkemedel, OSU6162, som har positiv effekt vid neuropsykiatriska sjukdomar och som gynnsamt påverkar bl.a. trötthet. En dubbelblind undersökning pågår på patienter som har följdsymptom efter stroke. Vi har data (kommer att publiceras) som visar att även ME-patienter kan ha nytta av detta läkemedel.

I detta ärende har vare sig politiker eller representanter för VGR velat ställa upp för diskussion. Vi har sålunda inte haft möjlighet att kunna påverka utformning av upphandling eller ärendets handläggning. Inte heller har massiv protest från patienter och patientföreningar beaktats. Professor Lars Jacobsson, Institutionen för klinisk vetenskap, skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen om hur fler inom läkarkåren borde söka sig till chefspositioner inom svensk vård och omsorg. Läkarkåren måste ändra inställning och bemöda sig om att kvalificera sig för positioner som verksamhetschef, divisionschef eller sjukvårdsdirektör. I detta ärende har vården av ME och FM patienter inom VGR helt styrts av tjänstemän och av dem informerade politiker.