Behandling

Ett viktigt steg i behandlingen är att fastställa diagnosen. Detta sker genom noggrann anamnesupptagning, kroppsundersökning och palpation av definierade kroppspunkter (tenderpoints).

Det är också viktigt att informera patienterna om sjukdomens förlopp och om hur det individuella sjukdomsförloppet kan förväntas bli.

Någon specifik botande behandling av sjukdomarna är inte känd, men associerade symptom som värk, sömnrytmrubbning och depressivitet kan behandlas. Rådgivning i användandet av värktabletter, sömnmedel och antidepressiva är en del i behandlingen.

En undergrupp av patienter som söker Gottfriesmottagningen uppvisar brist på vitamin B12 och B-vitaminet folat. Ibland kan vitaminbristen förklaras genetiskt. Ett enkelt blodprov kan avgöra om vitaminbrist föreligger och om denna beror på genetisk särart. I kliniska behandlingsförsök prövas injektion av vitamin B12 i högre doser än de som traditionellt användes i kombination med folat. Hitintills erhållna resultat pekar på att c:a 50 % av patienter med myalgisk encefalomyelit (ME) får lindring av den ”hjärndimma” de besväras av. Kontrollerad forskning för att säkerställa resultatet pågår.

Upptill 60 % av patienter med fibromyalgi (FM) har också Irritable Bowel Syndrome (IBS) och dessa patienter kan ha hjälp av probiotika, dvs livsmedel med hälsoeffekter.

En god behandling kan behöva såväl medicinska som psykosociala insatser, fysioterapi samt arbetsanpassande åtgärder