Sjukdomsförlopp

Sjukdomarna kan debutera ända ned i tonåren, men är vanligast i medelåldern. Sjukdomsförloppet är ofta ogynnsamt. Patienten försämras vanligtvis under de första åren och når så småningom en platå. Somrar brukar vara bättre än vintrar och vistelse i sydliga länder upplevs ofta gynnsamt. Spontanläkning ses sällan. Med tiden lär sig patienten att hantera sin sjukdom.

Rehabilitering och tillgång till anpassade arbeten är viktiga faktorer som kan bidra till fortsatt arbete i varierande grad. Många av dessa patienter måste rimligen återfinnas bland dem som idag är långtidssjukskrivna eller de med icke tidsbegränsad sjukersättning.