Sjukdomarnas orsaker

Såväl psykosociala som medicinska orsaker till fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) har diskuterats. Sjukdomarna är komplexa, varför man inte tror att enbart en genetisk avvikelse kan orsaka sjukdomarna. Möjligen kan ett ogynnsamt mönster av gener göra att man blir disponerad för sjukdomarna, vilka utlöses av ogynnsamma omgivningsfaktorer som infektioner, trauma (exempelvis whiplash-skada) och stress.

Sannolikt finns undergrupper av sjukdomarna. En undergrupp av ME har kallats Post-Infection Fatigue (PIF), därför att symptomen debuterat i samband med (virus) infektionssjukdom.

En teori om sjukdomarna är att patienterna har en störning av sitt immunsystem. De har ofta en sjukhistoria rik på infektionssjukdomar och de kan ha märkt tillfällig förbättring i samband med antibiotikabehandling. I forskning tillsammans med Virologiska institutionen i Uppsala har vi kunnat visa att det i blodet hos ME-patienter finns antikroppar som pekar på en infektionsbetingad autoimmunitet.

Sjukdomarna FM, ME och Irritable Bowel Syndrome (IBS) samvarierar mer än vad slumpen kan förklara, varför det finns anledning anta att sjukdomarna kan ha gemensam orsak.