Nyheter

1/2-30/4 2019 råder remisstopp för nya remisser på grund av stort remissinflöde och därmed ökande väntetider.

16/9 2018   Vi öppnar nu åter upp för nya remisser. Remisstoppet är hävt och remisser kan sändas till mottagningen.

15/5-15/9 2018 gäller remisstopp för nya remisser på grund av stort remissinflöde och därmed ökande väntetider.

21/9 2017   P4 gjorde en intervju med professor Gottfries angående uppsägningen av avtalet med Västra Götalandsregionen. Länken till inslaget hittar ni här: http://t.sr.se/2fcbjmJ

28/9 2017   Debattartikel av Björn Regland: Vitamin B12/B9 – möjlig behandling vid mental trötthet.

7/4 2017   Gottfriesmottagningen söker legitimerad sjuksköterska för anställning, se fliken ”Jobba hos oss”.

1/1 2017   Gottfries Clinic drivs i privat regi!

Rapporten Nationellt Uppdrag Smärta, en kartläggning över smärtvården i Sverige på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).
Nationellt uppdrag smärta

Från och med januari 2017 tar vi emot patienter i privat regi. Kontakta oss vid intresse.

Avtal med Västra Götalandsregionen löpte ut den 30 november 2016.

Den 27 oktober 2016 infördes remisstopp. Vi hade ett avtal med Västra Götalandsregionen som löpte ut den 30 november 2016. En ny upphandlingsprocess för ett vidare avtal har inte kunnat slutföras.

När nya förhållanden råder kommer detta att meddelas på denna hemsida.

Nyligen har denna artikel publicerats i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), en mycket välrenommerad medicinsk tidskrift med refereegranskning:

Metabolic features of chronic fatigue syndrome

PNAS 2016 Sep 13;113(37):E5472-80. doi: 10.1073/pnas.1607571113. Epub 2016 Aug 29.

Naviaux RK, Naviaux JC, Li K, Bright AT, Alaynick WA, Wang L, Baxter A, Nathan N, Anderson W, Gordon E.

I artikeln visas att ME/CFS är ett hypometabolt tillstånd som kan liknas vid dvala. Författarna har avgränsat 8 till 13 störda metabolismer som kan vara aktuella i sökandet efter diagnostiska markörer för ME och som kan ge behandlingsuppslag.

Mitokondriefunktion är en av de funktioner som är påverkad vid ME. Våra resultat tillsammans med Professor Jonas Blomberg med hsp60-antikroppar passar in i detta mönster (Elfaitouri et al 2013).

Av intresse för Gottfrieskliniken är att omsättningen av vitaminerna B12 och folsyra dvs.  enkolmetabolismen är en metabolism som enligt artikeln skall uppmärksammas vid ME. Detta är i linje med våra behandlingsresultat där höga doser av metylkobalamin tillsammans med folsyra visar positiv effekt (Regland et al 2015). Vi håller för närvarande på med att analysera mutationer i MTHFR genen och har även uppmärksammat för höga koncentrationer av homocystein hos ME patienter.

Ett antagande vi har haft är att passagen av vitamin B12 och folsyra över blod-hjärnbarriären kan vara reducerad vid ME, eventuellt på grund av en autoimmun reaktion (exv. antikroppar mot megalin).

Artikeln kan vara banbrytande i forskningen kring ME.

Den 24 april 2015 publicerades vår artikel om vitamin B12 i höga doser samt Folacin behandling vid ME-syndrom i tidskriften plos one. Läs artikeln på engelska: Response to Vitamin B12 and Folic Acid in Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia

Den 1:a december 2014 började ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen gälla. Vårt sjukvårdsuppdrag är ganska snävt formulerat. Det regionen är beredda att ersätta är utredning och diagnostik av fibromyalgi och myalgisk encefalomyelit/ME kroniskt trötthetssyndrom. Vi förväntas också ge förslag till och starta behandling. I utredningen  skall även bedömning av fysioterapeut ingå . Vårdavtalet omfattar i princip ett nybesök samt ett till två återbesök. Avtalet  ger oss inte möjlighet att under längre tid följa en behandlingsinsats vilket ibland kan kännas angeläget.

Den 11-12 november 2014 hölls ett ”Round table meeting” och ett seminarium om barn och unga med ME/CFS anordnat av RME. På mötet deltog Carl-Gerhard Gottfries och Birgitta Peilot från Gottfries Clinic.I Sverige finns cirka 40 000 personer som lider av sjukdomen ME. Barn och ungdomar är en patientgrupp som är mycket hårt drabbad och årets huvudmöte fokuserade på barn med sjukdomen ME/CFS. Dagen innan presenterade professor Jonas Blomberg ett föredrag med titeln ”Possible Serological Biomarkers” och professor Carl-Gerhard Gottfries ett föredrag med titeln ”Treatment of ME/CFS with B12/Folate” på ett mindre möte tillsammans med de utländska gästerna.

I oktober 2014 presenterades en artikel som kritiskt granskar studier av KBT och gradvis ökad träning vid ME/CFS. Artikeln har sammanställts av RME (Riksföreningen för ME-patienter). Författaren Sten Helmfrid är docent i fysik och tidigare styrelsemedlem i RME Stockholm.

Titeln är ’Metodologiska problem i studier av kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning för behandling av ME/CFS’.”

Fibromyalgiförbundet, representerat av styrelseordförande Marie-Louise Olsson, styrelsesekreterare Susanne Karsberg och från kansliet Cecilia Qwinth, besökte Gottfriesmottagningen den 24/2- 2014. Diskussioner fördes bland annat om bildandet av ett kunskapscenter om fibromyalgi.

Den 8/2 2014 publicerade Borås tidning ett reportage om myalgisk encefalomyelit (ME) med intervju av en hårt drabbad f.d. riksdagspolitiker. Professor Carl-Gerhard Gottfries intervjuas på sid 8-9. I reportaget poängterade Carl-Gerhard Gottfries att inställningen till sjukdomen har förändrats, att ME blir mer och mer etablerad som sjukdomsdiagnos. Inte så konstigt, kanske, med tanke på att den är mer utbredd än vad många vet. Enligt beräkningar är cirka 40 000  svenskar drabbade. De flesta är kvinnor – varför det är så vet man inte. Forskningsfynd pekar på att orsaken kan vara störningar i patienternas immunsystem.

Den 22/1 2014  följdes riksdagsseminariet från den 16/10 2013  upp med ett ett möte på Socialstyrelsen, i vilket bl.a. representanter från Gottfries Clinic och från RME deltog. Socialstyrelsen kan komma att sammanställa en kunskapsöversikt kring myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom.

I bilaga i Svenska Dagbladets riksupplaga från 27/11 2013 om kroniska sjukdomar, och i tematidningen ”Hjärnan och nervsystemet”  bifogad Göteborgs-Posten 30/12 2013, finns artiklar om myalgisk encefalomyelit (ME) och fibromyalgi på sida 6 respektive sida 10. Sjukdomarna förblir ofta odiagnostiserade menar professor Carl-Gerhard Gottfries.

I november 2013 publicerades i tidskriften Plos One artikeln ”Epitopes of Microbial and Human Heat Shock Protein 60 and Their Recognition in Myalgic Encephalomyelitis”, i vilken gemensam forskning från Gottfries Clinic och Uppsala Universitet presenteras. En sammanfattning av artikeln finns på svenska skriven av professor Jonas Blomberg.
Läs artikeln på engelska eller läs sammanfattningen på svenska

Riksdagsseminarium hölls 16/10 2013 angående ”ME/CFS – den osynliga sjukdomen”. Arrangörer var ledamöter från sex partier i riksdagens Socialutskott och Socialförsäkringsutskott. Förutom riksdagspolitiker deltog läkare med intresse för ME/CFS. Från vår enhet deltog dr Olof Zachrisson som föredragshållare och professor Carl-Gerhard Gottfries. Se gärna bifogad länk.
http://rme.nu/seminarium-om-mecfs-i-sveriges-riksdag-16-oktober-2013

Vår nya hemsida har blivit klar och vi tackar Helena Mansås på Mansås Grafisk Form med samarbetspartner Francium Webbyrå samt fotograferna Jana Mäkinen och Anna Sigvardsson med praktikant Rebecka Rynefelt.