Våra forskningsområden

Fibromyalgi (FM) och myalgisk encefalomyelit (ME) är ”kvinnosjukdomar”, som närmast är att betrakta som folksjukdomar. De har inte blivit föremål för något större forskningsintresse.

De stora läkemedelsindustrierna har prövat läkemedel (antidepressiva och antiepileptika) för symptomlindring av långvarig smärta vid fibromyalgi. Vår mottagning har deltagit i prövning av duloxetin (Cymbalta), milnacipran, pregabalin (Lyrica) och OSU6162. Samtliga studier har varit upplagda enligt dubbelblind teknik. Duloxetin, Milnacipran och Pregabalin är inregistrerade i USA för behandling av smärta vid fibromyalgi.

Utöver uppdragsforskning har vår enhet bedrivit forskning, vid vilken vi använt stafylokockvaccin i behandlingen av FM och ME. I två dubbelblindkontrollerade undersökningar har 65 % av behandlade patienter blivit förbättrade. I samarbete med Karolinska Institutet har vi kunnat visa att den kliniska förbättringen av vaccinerade patienter kan relateras till immunförändringar i serum. Forskningen är presenterad i en avhandling ”Fibromyalgia/Chronic Fatigue Syndrome – Aspects on biology, treatment and symptom evaluation” av Olof Zachrisson, som försvarades vid Göteborgs Universitet 2002. Tyvärr lades tillverkningen av stafylokockvaccinet ned 2005 trots våra protester.

Intervju med Carl-Gerhard Gottfries

I nyligen genomförd forskning tillsammans med Virologiska Institutionen i Uppsala har vi fynd som pekar på en infektionsbetingad autoimmunitet vid ME.

Vid undersökning av spinalvätska från patienter med ME har vi funnit patologiskt höga värden av homocystein samt låga värden av vitamin B12.

Vid undersökning publicerad i PLoS One 2015 av långtidsbehandlade patienter sågs en kvarstående dosrelaterad effekt. Patienter som tydligt förbättrats hade haft behandlingen mer frekvent (inj. 1–2 ggr/v), oftast använt högkoncentrerat B12-preparat, haft högre folsyrados och behandlats under längre tid än patienter med mindre grad av förbättring. Samsjuklighet med thyroideastörning är inte ovanligt hos patienter med ME och fibromyalgi. I studien noterades att identifierad och behandlad thyreoideasjukdom oftare förekom i gruppen tydligt förbättrade varför detta också bör utredas. Vi noterade också att morfinpreparat för smärtlindring kan konkurrera med metylkobalamin varför denna kombination bör undvikas.

Alltjämt är det vetenskapliga underlaget för behandling av patienter med ME med höga doser vitamin B12 och folat otillräckligt även om viss evidens finns. Välgjorda effektstudier utförda enligt dubbel-blind teknik är angelägna.